โรวาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
153/103 บ้านศิริพร หมู่ 8
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์

: (66) 053-853320

โทรสาร

: (66) 053-853322

Mobile

: (66) 01-8814673
Rowaco (Thailand) Ltd.
153/103 Ban Siriporn
Moo 8, Nongchom, Sansai,
Chiang Mai 50210, Thailand

Telephone

: (66) 053-853320

Facsimile

: (66) 053-853322

E-mail

: rowaco@cm.ksc.co.th

webmaster@cm.ksc.co.th



Visit our website for a full portfolio of tours and their rates